SQAS står för "Safety And Quality Assessment System" och är ett
certifieringsorgan för transportföretag som arbetar med hantering
av kemiska produkter. Ett hundratal företag är certifierade av SQAS,
som har sitt huvudkontor i Belgien. SQAS har som mål att ge
tillverkare av kemiska produkter en säkerhet i det att de under-
leverantörer de anlitar för att hantera deras kemiska produkter
arbetar på ett ansvarsmedvetet sätt och att de kan ingå i deras
kvalitets- och miljöledningssystem.

Tidigare erhölls en sådan kvalitetsförsäkran genom att varje kemi-
tillverkare gjorde egna audits av sina underleverantörer, vilket var
tidsödande, kostsamt men framförallt erhölls en fragmenterad
bild av underleverantörerna.

CEFIC
Inom ramen för Responsible Care lanserade Cefic i början av 1990-
talet ett ICE-program för att förbättra säkerheten inom transport,
lagring och hantering av kemiprodukter. Nyckelelementet för detta
var utvecklandet av SQAS, där varje del av hanteringskedjan eller
logistisk tjänst har ett unikt undersystem.

Verktyg för kvalitet
SQAS erbjuder därmed ett verktyg för att fastställa kvalitet, säkerhet
och miljöedningssystem för företag inom transportkedjan för ett
enhetligt sött. En certifiering ersätter på så sätt en mängd inspektioner
utan att den viktiga dialogen mellan tillverkare och underleverantör
förringas.

Trots att SQAS inte ger några garantier när det gäller kvalitet och
säkerhet så erbjuder den ett system för att värdera förbättringsprocessen
inom medlemsföretagen. Systemet ger direkt feed-back till tillverkaren på
svagheter och styrkor inom företagen och därmed en god bas för en positiv
utveckling för relationen mellan tillverkare och underleverantör.
De första SQAS dokumenten för rengöring publicerades i april 1998.

Panelen som arbetar fram systemet består av representanter för kemi-
tillverkare, transportföretag, rengöringsföretag samt certifieringsnämnder.


Gå till SQAS webbplats för tankrengöring.